โลโก้เว็บไซต์ สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น. อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ/ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ” จุดประกายความคิด สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)จัดโดยนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากร จากคุณพีระรักษ์ พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง 

       โครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นหนึ่งในการเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาการจัดการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาและสัมมนาปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจ สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ส่งเสริมสนับสนุน ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เพิ่มบทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ และพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะอาชีพแก่นักศึกษา ในรายวิชาสัมมนาวิชาการ โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการ สาขาการบัญชี ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๓๐๐ คน 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา