โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

       โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๕.๓๐๐ ราย ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๖๒๕ คน แบ่งเป็น บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๘๓ คน มหาบัณฑิต จำนวน ๒ คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๓๒๔ คน                       และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๑๖ คน

       พร้อมกันนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้กำหนดวันซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) วันศุกร์ที่ ๑๐ และพิธีแสดงความยินดี ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปางและกำหนดการซ้อมใหญ่ แบ่งเป็นภาคเช้า-ภาคบ่าย วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี และในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

        ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ประธานฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอให้บัณฑิตทุกคน กรุณากรอกแบบสอบถามระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต                        ทาง http://ejobs.rmutl.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ “บัณฑิตที่ไม่กรอกแบบสอบถามระบบภาวการณ์มีงานทำภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”  และสำหรับบัณฑิตที่มียศว่าที่ร้อยตรีกรุณานำสำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้งจากต้นสังกัดมายืนยันกับกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันฝึกซ้อมด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล (๐๘๕-๗๒๒๕๑๕๙) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา