โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (17 ก.พ. 59) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 การเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รวม 3 คณะ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และซักถามข้อสงสัย พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรร่วมรับฟังการเสวนา

    สำหรับหัวข้อหลักของการเสวนา ประกอบด้วย 1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 2.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 3.นิยามอาจารย์ 4.โครงสร้างหลักสูตร 5.ISCED- 2013 6.แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558 7.แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานด้านหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา