โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 5751 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
       10-11 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
       18 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
             ช่วงเช้า -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                        -คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
             ช่วงบ่าย -คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                        -วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                                        -คณะวิศวกรรมศาสตร์
      20 พฤศจิกายน 2560 รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
             ช่วงเช้า  -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                        -คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
             ช่วงบ่าย -คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                        -วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                                        -คณะวิศวกรรมศาสตร์
          ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -3 พฤศจิกายน 2560 พร้อมยื่นผลการกรอกแบบข้อมูลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หัวหน้างานกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ทำได้  2  ช่องทางดังนี้  
- กรอกผ่านระบบ  ที่เว็บไซต์  http://dsd.rmutl.ac.th/pamern  (หรือ) 
-ดาวโหลดแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559        หากสถานประกอบการประเมินโดยใช้แบบประเมิน ขอความกรุณานำส่งแบบประเมินที่ประเมินเสร็จแล้วกลับมายังฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา เลขที่ 200 ม. 17  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  หรือโทรสาร 0-5434-2549  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 113

 

          กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
          แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
          แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ (กรณีกรอกแบบสอบถามออนไลน์)
          แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ (กรณีกรอกแบบสอบถามและจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยฯทางไปรษณีย์)
         หนังสือขออนุญาตลางานบัณฑิต
         การแต่งกายบัณฑิต
         ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
         ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิตที่มียศว่าที่ร้อยตรี
        ไฟล์ชี้แจงบัณฑิตเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31
        ค้นหาแถวและลำดับในแถวบัณฑิต
        VTR ข้อปฏิบัติและกำหนดการซ้อมย่อยรับปริญญา มทร.ล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 31
        รายชื่อบัณฑิตซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง  (update 6 พ.ย. 60)
        ผังที่นั่งบัณฑิต ซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง (update 6 พ.ย. 60)

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา