โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี

        23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) ร่วมหารือสรุปแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี อาคารกองการศึกษา เพื่อทบทวนและพัฒนาฯ ศักยภาพมหาวิทยาลัยฯ (Reprofile) ตามประเด็นหลักผลิตบัณฑิตจุดเน้น Hands-on การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เพื่อส่งข้อสรุปไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการรวบรวมข้อมูลของภาพรวมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา