โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  STEM Education   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง STEM Education

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 580 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะทำงาน STEM คณะครูและนักเรียนสถาบันการศึกษาเครือข่าย โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง STEM Education  ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในโครงการของพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
          สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการนำกระบวนการ STEM EDUCATION มาบูรณาการกับการเรียนการสอน และขยายผลสู่สถานศึกษาเครือข่าย โดยมี มทร.ล้านนา เป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 6 โรงเรียน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  โดยในการตรวจติดตาม อธิการบดีและคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการได้เเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนสถาบันการศึกษาเครือข่าย โมดูล IoT  โมดูล Stem for start up 4.0 โมดูลไฟฟ้าน่ารู้และโมดูล Aquaponic4.0  และร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามคณะครูและนักเรียน นักศึกษาสถาบันการศึกษาเครือข่าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา