โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดค่ายภาษาอังกฤษพี่ใหญ่สอนน้อง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน  100 คน  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559

    การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูด ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ / ที่มาของข่าว : อ.นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา