โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนี้
*มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
*มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 เวลา 13.30-16.00น
*มทร.ล้านนาลำปาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00น.
*มทร.ล้านนา น่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00น....
*มทร.ล้านนา ตาก ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 เวลา 13.30 -16.00น.
*มทร.ล้านนาพิษณุโลก ห้องประชุม 1 เวลา 13.30-16.00น.
* สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ห้องประชุม 1 เวลา 13.30 -16.00 น.
*มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ณห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น 2 เวลา 13.30-16.00 น.
*มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด (ตึกวิจัย) เวลา 13.30 -16.00 น.