โลโก้เว็บไซต์ กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กฟผ.แม่เมาะ ให้เกียรติเชิญอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์น้อย

         อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เหมืองแม่เมาะ  ได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 5  คน  ประกอบด้วย อาจารย์พงษ์เทพ ไพบุลย์หวังเจริญ   อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์   อาจารย์อาภาวดี  ทับสิรักษ์ และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน                   ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 10 คน ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการสัมมนามัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide) ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม  พ.ศ.2560 ณ อาคารนันทนาการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้ได้เรียนรู้  แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และเชิญให้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มาเป็นวิทยากรหลักต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 

        การอบรมฯ ดังกล่าว มีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะมาเข้ารับการอบรมจำนวน 80  คน  กิจกรรมประกอบด้วย  การฟังบรรยายเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และภาษาอังกฤษ  การชมสถานที่จริงในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การทำกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่เมาะ  โดยทางสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน  

       มาเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา