โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุม คกก.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับหัวหน้าหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุม คกก.บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ระดับหัวหน้าหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีหัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขาทุกคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประชุมดังกล่าวประเด็นหลักเป็นการหารือเรื่องการดำเนินการตาม ง.8 โครงการบริหารตัวชี้วัดด้านวิจัยและ TOR หลักสูตร และการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ปี 2558-2559 /โครงการวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ปี 2558 ของแต่ละโครงการย่อย โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ผานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการล้านนา (ดอยสะเก็ด) มาเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการทำผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา