โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) 

            21 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดยการสัมภาษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง                           จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 4 คน ตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 3 คณะ ๆ ละ 2 รวม 6 คน ตัวแทนศิษย์เก่า 6 คน และตัวแทนนักศึกษา 3 คณะ สโมสรนักศึกษา รวม 10 คน สำหรับภาคบ่ายวันนี้ จะมีการสัมภาษณ์บุคลากร (ระดับคณะ) และสรุปผลการประเมินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ เวลา 13.30 น.จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปดังกล่าว 



คลังรูปภาพ : มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดยการสัมภาษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 4 คน ตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 3 คณะ ๆ ละ 2 รวม 6 คน ตัวแทนศิษย์เก่า 6 คน และตัวแทนนักศึกษา 3 คณะ สโมสรนักศึกษา รวม 10 คน สำหรับภาคบ่ายวันนี้ จะมีการสัมภาษณ์บุคลากร (ระดับคณะ) และสรุปผลการประเมินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ เวลา 13.30 น.จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปดังกล่าว






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา