โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเล่าเรื่องเมืองแพร่ “เขาเล่าว่า” ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 แก่อาสาสมัครตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาจากทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเว่อร์ อ.เมือง จ.แพร่ โดยบรรยายหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญ การอนุรักษ์และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และร่วมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติด้านการนำชม

    สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากร เยาวชนในท้องถิ่นให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นจนสามารถถ่ายทอดหรืออธิบายประวัติความเป็นมารวมทั้งแนะนำจุดเด่นที่น่าสนใจและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและกลับมาเที่ยวจังหวัดแพร่อีกครั้ง

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา