โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ ในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง ทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ ในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุลอาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กลุ่มงานการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ มทร.ล้านนา น่าน และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ทีมแปรรูป คุณวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์ วิทยากรบรรยาย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้พากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ไปทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ ในแปลงปลูกอ้อยอินทรีย์ จำนวน 6 สายพันธุ์ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 บรรยากาศการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง ลำปาง ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยโบกาฉิ เกิดความสามัคคี การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน และกลุ่มผู้ปลูกอ้อยทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำงานเกี่ยวกับอ้อยอินทรีย์ ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำเกษตรอินทรีย์ ของชาวไร่อ้อย และสร้างอาชีพในชุมชนต่อไป...

    ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา