โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางได้รับเกียรติเป็นวิทยากร  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 253 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13  (13th International  Conference  on Thai Studies) เรื่อง“Globalized Thailand ?, Connectivity, Conflict and Conundrum of Thai Studies”  เมื่อวันที่  17-19  กรกฎาคม  พ.ศ.2560   ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ ครั้งสำคัญระดับนานาชาติ  มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นนักวิชาการด้านไทยศึกษาจากทั่วโลกกว่าหนึ่งพันคนและหัวข้อย่อยในการประชุมกว่า 70 กลุ่ม

          ทั้งนี้ อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “ตำนานพระแก้วดอนเต้ากับเมืองต้องคำสาป :  ความทรงจำร่วมของสังคมลำปาง (Tamnan  Phra  Kaew Don Tao  and  A Crused  City  :  Together  Memory  of  Lampang  Society)”   ซึ่งได้รับความสนใจ                 จากนักวิชาการและผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง   และมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ลงในรายงานภายหลังจากการประชุมวิชาการดังกล่าว   นอกจากนี้อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่นยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินรายการ (Chair) ในกลุ่ม  Lanna Studies Panel ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าวอีกด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา