โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดงานการประกวดดาวเดือนประจำมหาวิทยาลัยฯ RMUTLL STAR CONTEST 2017 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่ละสาขา แต่ละคณะ รวม ๓ คณะ เข้าร่วมการประกวดดังกล่าวด้วย

นายณรงค์เดช ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา เผยผลการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2017 แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทดาว ประเภทเดือน ประเภทดาวเทียม และประเภทเดือนเทียม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล จากคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาจากสโมสรนักศึกษา และคุณณฉัตร ธาราอนันต์ ผู้จัดการ Bangkok Clinic สาขาลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุนรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๘ หมื่นบาท

ภายหลังจากผู้เข้าประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2017 ทุกประเภท ได้เดินโชว์ตัว แต่งกายด้วยชุดล้านนา ชุดนักศึกษา ชุดราตรี (ดาวเทียม) ต่อด้วยการแนะนำตัว ให้คะแนนด้านบุคลิกภาพ ปิดท้ายด้วยการตอบคำถามเพื่อวัดระดับปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ปัญหา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม ผลปรากฏดังนี้

รางวัลการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2017 (ประเภทเดือน) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายนครินทร์ แปงแก้ว สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายธนกร คำชื่น สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเทียนชัย สิงหล สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

        (ประเภทดาว) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.อิชยา เบญจญาติ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.ประกายกาญจน์ จันทะวัง สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ น.ส.ธิดารัตน์ แก้วยา สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     
        (ประเภทเดือนเทียม) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.อารีรัตน์ คำปัน สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.ชลนิชา ปาคุธ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ น.ส.วิจิตรา พิมสุข สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

        (ประเภทดาวเทียม) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายนพเก้า ถาอิ่นแก้ว สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายชุติมา จันทร์แก้ว สาขาการบัญชี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายจิระวดี สุวรรณศร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ทุกรางวัลได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัลและช่อดอกไม้สด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจราชมงคล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ (บาท) ได้แก่ นส.จิราพรรณ์ จอมคีรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และรางวัลขวัญใจ Bkc (Bangkok clinic) เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายนครินทร์ แปงแก้ว สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นายณรงค์เดช ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา