โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย RMUTLL STAR CONTEST 2017 คั้นหัวกระทิเน้นการตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดงานการประกวดดาวเดือนประจำมหาวิทยาลัยฯ RMUTLL STAR CONTEST 2017 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่ละสาขา แต่ละคณะ รวม ๓ คณะ เข้าร่วมการประกวดดังกล่าวด้วย

นายณรงค์เดช ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา เผยผลการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2017 แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทดาว ประเภทเดือน ประเภทดาวเทียม และประเภทเดือนเทียม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล จากคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาจากสโมสรนักศึกษา และคุณณฉัตร ธาราอนันต์ ผู้จัดการ Bangkok Clinic สาขาลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุนรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๘ หมื่นบาท

ภายหลังจากผู้เข้าประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2017 ทุกประเภท ได้เดินโชว์ตัว แต่งกายด้วยชุดล้านนา ชุดนักศึกษา ชุดราตรี (ดาวเทียม) ต่อด้วยการแนะนำตัว ให้คะแนนด้านบุคลิกภาพ ปิดท้ายด้วยการตอบคำถามเพื่อวัดระดับปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ปัญหา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม ผลปรากฏดังนี้

รางวัลการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2017 (ประเภทเดือน) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายนครินทร์ แปงแก้ว สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายธนกร คำชื่น สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเทียนชัย สิงหล สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

        (ประเภทดาว) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.อิชยา เบญจญาติ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.ประกายกาญจน์ จันทะวัง สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ น.ส.ธิดารัตน์ แก้วยา สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     
        (ประเภทเดือนเทียม) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.อารีรัตน์ คำปัน สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.ชลนิชา ปาคุธ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ น.ส.วิจิตรา พิมสุข สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

        (ประเภทดาวเทียม) ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายนพเก้า ถาอิ่นแก้ว สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายชุติมา จันทร์แก้ว สาขาการบัญชี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายจิระวดี สุวรรณศร สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ทุกรางวัลได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัลและช่อดอกไม้สด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจราชมงคล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ (บาท) ได้แก่ นส.จิราพรรณ์ จอมคีรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และรางวัลขวัญใจ Bkc (Bangkok clinic) เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายนครินทร์ แปงแก้ว สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นายณรงค์เดช ปินันท์ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวปิดท้าย