โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลงานประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักประกันฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมุ่งสู่ผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่และโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในทุกจังหวัด

    สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ระบบการติดตามผลด้านการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัดทำรายการประเมินตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดทำ e-sar ระดับหลักสูตร ระดับคณะในพื้นที่ และระดับพื้นที่

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ

    ที่มาของข่าว : ธิติมา สมพงษ์ / อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา