โลโก้เว็บไซต์ งานสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) เผยรายชื่อและขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา ในงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) เผยรายชื่อและขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา ในงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) เผยรายชื่อและขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา ในงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยรายชื่อผู้มีอุปการคุณ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพิธีวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

สำหรับผู้มีอุปการคุณ ที่มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  อาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท คุณเกริก กาจเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รองศาสตราจารย์กุลชลี บุญทา จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี (ประธานมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท คุณพวงเรศ ว่องไว จำนวน ๖,๐๐๐ บาท คุณประภาพร เทพหินลัพ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท อาจารย์วัลจิลีน อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน และดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธุ์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท คุณปภาวรินทร์ บุญมาก จำนวน ๓,๐๐๐ บาท คุณชูยศ สุธารัตนชัยพร จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ อินทร์นารี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ดร.อภินันทน์ รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ จิตรเจริญ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร อาจารย์รุ่งทิวา กองเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ร้านแสงทองสหกิจ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และคุณเกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง (เจ้าของร้านเชคอิน) จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม ดังรายนามต่อไปนี้ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ นพนาคร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ดร.พวงทอง วังราษฎร์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จุลพันธ์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท คุณศิรภัสสร วงศ์ทองดี จำนวน ๑,๐๐๐ บาท คุณสุวารี ศาสพิสดาร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท คุณสุภาวดี พริบไหว จำนวน ๕๐๐ บาท อาจารย์วรพจน์ รัมพณีนิล จำนวน ๕๐๐ บาท ผู้อำนวยการชาติชาย ชมพูศรี จำนวน ๕๐๐ บาท คุณอรรถพร อินถาสาน จำนวน ๕๐๐ บาท และคุณเสาวนีย์ ภู่ทอง จำนวน ๕๐๐ บาท 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา ในฐานะที่เป็นอาจารย์ดีเด่นในดวงใจของนักศึกษาทุนทุกคน ที่ในแต่ละปีท่านได้พยายามในการเสาะแสวงหาทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับขวัญและกำลังใจ และได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ พร้อมกันนี้ ยังได้ฝากขอบคุณท่านผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน ห้างร้านต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา