โลโก้เว็บไซต์ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว


              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน  สังกัดสาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาพืชศาสตร์  ในวันที่  5 มิถุนายน ๒๕60  ไปแล้วนั้น    มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสาขาพืชศาสตร์