โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกประสบการณ์การทำขนมต้ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกประสบการณ์การทำขนมต้ม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วย อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าของวิชาธุรกิจขนาดย่อม ได้ให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนบทปฏิบัติการ การทำขนมต้มไส้ถั่วแดง ไส้เผือก และไส้งาดำ ให้แก่นักศึกษาสาขาการจัดการ  หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ประมาณ 35 คน ในบ่ายวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้มีมูลค่าเพิ่ม ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน และการทำงาน และต่อยอดทำธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์อาหาร บรรยากาศการเรียนบทปฏิบัติการ นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำขนมต้มไส้ถั่วแดง ไส้เผือก และไส้งาดำ และนักศึกษาจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อไป...

    ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา