โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ณ บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี อ.พงศกร  สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในการศึกษาดูงานจำนวน 16 คน

    ข่าว/ภาพ :อ.พงศกร  สุรินทร์คำค้น : ศึกษาดูงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา