โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               10 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อ.อุบลรัตน์  พรหมฟัง อ.รุ่งทิวา  กองเงิน  อ.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ และอ.ชณิชา  จินาการ   อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล สำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมระยะสั้น แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระทั่งสามารถอธิบายความหมายของ ฮาลาล และข้อกำหนดว่าด้วย ฮาลาล หะรอม ในศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ  ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่จำเป็นต้องรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  แนวทางการกำจัดสิ่งหะรอมออกจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ กรณีวัตถุดิบ สารเคมี จุดวิกฤติหะรอม ในขั้นตอนการผลิตและโลจิสติกส์ และการชำระล้างนญิส  การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสายงามในอนาคต  ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมฯทุกคน จะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำนักงานเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานในอนาคตต่อไป

                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

                ที่มาของข่าว \ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา