โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต้อนรับทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต้อนรับทุกคนสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ทั้ง ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวม ๖๕๓ คน

                การปฐมนิเทศดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษได้มีโอกาสทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษาในความดูแล ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาตนเอทั้งทัศนคติการมองโลก สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักศึกษา เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในงานด้านกองบริหารทรัพยากร กองการศึกษา งานวิชาการ งานสารสนเทศ งานทะเบียน งานฝ่ายกิจการนักศึกษา งานฝ่ายกิจการพิเศษ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อให้สมกับคำว่า “ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา