โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          12 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมคณะทำงาน ในโอกาสประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          การประชุมสัญจรในครั้งนี้สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายการดำเนินงานร่วมกันทำงานแบบบูรณาการและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร และพัฒนาวิจัย การบริการวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเลขานุการคณะทำงาน โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ในการประเมินศักยภาพและศึกษาการบูรณาการบริบททางด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกพื้นที่ ซึ่งคณะมีกำหนดสัญจรไปยังพื้นที่ลำปาง พิษณุโลกและน่าน เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย
          สำหรับการสัญจรมายังพื้นที่ลำปาง ได้ศึกษาข้อมูลและดูงานด้านพืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การบูรณาการให้สอดคล้องตามบริบทพื้นที่และตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีการเดินทางไปยังพื้นที่พิษณุโลก และน่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา