โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2       | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยฯขอประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2   จำนวน 54 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยมีราคาประเมินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 138,376.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดแนบ

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า ครั้งที่ 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา