โลโก้เว็บไซต์ การจัดการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3A เส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทาง R3Aเส้นทางโลจิสติกส์ โอกาสทางการค้าของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

    การสัมมนาดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา ในรายวิชาสัมมนาการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในองค์กรและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงสร้างสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากหน่วยงานภายในและภายนอก ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา