โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 24 (4/2559) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ในการประชุมมีการพิจารณาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา

    สำหรับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีอำนาจและหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยตามข้องบังคับของมหาวิทยาลัย

    ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา