โลโก้เว็บไซต์ นศ. ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“วิศวะร่วมใจ คนสร้างฝาย” ณ วัดม่อนพญาแช่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ. ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“วิศวะร่วมใจ คนสร้างฝาย” ณ วัดม่อนพญาแช่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าและเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 41 คนได้จัดทำ โครงการ“วิศวะร่วมใจ คนสร้างฝาย” ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 8.00-16.00 น ที่ผ่านมา ณ วัดม่อนพญาแช่ จังหวัดลำปาง

    กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนฝึกให้มีจิตสาธารณะต่อชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ ได้รู้จักการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้และการแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีม รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ให้มีความรู้และตระหนักต่อภัยของปัญหาโลกร้อนอีกด้วย อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวปิดท้าย

ขอบคุณภาพ/ข่าว :อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา