โลโก้เว็บไซต์ แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559


แจ้งแก้ไขกำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ – วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ