โลโก้เว็บไซต์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๕๙ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการส่งมอบรถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ (ต่อเนื่อง) ก่อนสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย นายกิตติพันธ์  กระทง นายกิตติพงษ์ ก๋าวี และนายภาคภูมิ ตื้อกันทะ โดยมีอาจารย์ชัยยันต์  ใจบุญมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบผลงานโปรเจคดังกล่าว ให้กับทางโรงพยาบาลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เพื่อนำไปใช้ โดยมีนายแพทย์สิทธิกร สาริวาท ผู้อำนวยการ รพ.เสริมงาม คุณสมศรี จันทร์เทวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และจ.ส.อ. นิรันดร์ เดี่ยวสันติกุล หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ  อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

    โปรเจคดังกล่าว ทีมนักศึกษาผู้วิจัย มีแนวคิดที่ออกแบบสร้างรถเข็นส่งอาหารในโรงพยาบาล  แบบทุ่นแรงโดยการติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองโรงพยาบาลในชุมชน ที่มีระยะทางเข็นส่งอาหารผู้ป่วยที่ไกลและลาดชัน รวมถึงลดภาระในการเข็นของพนักงานเข็นและ  ลดปัญหาทางด้านสุขภาพอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา