โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุเสด็จ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดพระธาตุเสด็จ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 8.00 - 12.00น. นักศึกษาสาขาการจัดการระดับชั้นปริญญาตรี เทียบโอน 2/2 และสาขาการตลาด ระดับชั้น 1/2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน19คน ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาเพื่อพัฒนาศาสนสถาน” ณ วัดพระธาตุเสด็จ ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

    กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่า “จิตอาสา” ร่วมกันแสดงความเอาใจใส่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพภายใน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม กระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมรู้จักการให้ การแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีม รวมทั้งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านจิตสาธารณะ และเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะต้องให้นักศึกษา มีสำนึกจิตอาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำสังคมอย่างมีจิตสำนึกต่อไปอาจารย์พรพิมล กล่าวปิดท้าย

ขอบคุณภาพ/ข่าว :อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา