โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในยุค 4.0 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2/2 หลักสูตรเทียบโอน สาขาการจัดการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากคุณศรัณยพงษ์ ศรีบรรจง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน จ.สมุทรปราการ 

           โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนาการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สร้างความตระหนัก ความสำคัญของการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการของสาขาวิชาการจัดการต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั่วไป และเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้มี นักศึกษาจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เป็นจำนวนมาก สำหรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วยสาขาการจัดการ/การตลาด/การบัญชี/สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ /วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง/วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและวิทยาลัยพลศึกษาลำปาง

ขอเชิญติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1182
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา