โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 โดยมีอาจารย์สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิต เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

    การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เสริมสร้างทรรศนะคติที่ดีและส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง สำหรับพื้นที่ลำปางมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 รายการคือ นางสาวพิมพ์ชนก ก้างออนตา แข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ นางสาววิชุดา ทนดี แข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และนางสาวนฤมล แซ่ภู่ แข่งขัน Crossword โดยรายการ Crossword ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ : อาจารย์สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา