โลโก้เว็บไซต์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค 550+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค 550+

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 875 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 มีนาคม 2560 ที่ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ Essential Techniques for TOEIC 550+ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณเหมือนฝัน  โกรัตนะ (ครูพี่แป้ง) ติวเตอร์ด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการสัมมนา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า โครงการสัมมนาในวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและได้ทราบแทคนิคการทำข้อสอบโทอิคให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น เพราะการทดสอบโทอิคนั้นเป็นการทดสอบทางด้านภาษา ฉะนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาทั้งงานการบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยว การทำงานในบริษัทข้ามชาติที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ผลสอบเหล่านี้จะช่วยยืนยันว่านักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเมื่อนักศึกษายื่นผลการสอบประกอบการสมัครงาน หวังว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ขอขอบคุณนักศึกษาผู้จัดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและทีมงานทุกภาคส่วนที่ทำให้งานโครงการนี้สำเร็จด้วยดี
          การจัดโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ (13031023) ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  และเพื่อให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นแนวทางในการสอบ TPEIC ให้ได้คะแนน 550+
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา