โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะด้านภาษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะด้านภาษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 712 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         16 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์พงษเทพ ไพบูลย์หวังเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคต โดยจัดการแข่งขัน 4 รายการคือ การแข่งขันใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary Usage) การแข่งขันการอ่านออกเสียง (Red Aloud) การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) และการแข่งขันร้องเพลงระราชนิพนธ์ (Singing Contest) ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 131 คน
        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา