โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาพโปสเตอร์ ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6" ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
          สำหรับการร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองชนะแพ็คกิ้ง ( Overall Equipment Effectiveness : A Case study of Ruangchana Packing Ltd) โดยอาจารย์มนินทรา ใจคำปัน   และผลงานการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (Ergonomic risk factors assessment in the office computer users : Case Study, Sub-District Administration Organization) โดยอาจารย์พงศกร สุรินทร์
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : อ.พงศกร สุรินทร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา