โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการข้าวในพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยจัดแสดงผลงานข้าวสามสุข รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดกล้าใหม่ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชน ปี 8 และข้าวเจ้าก่ำผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย

     สำหรับโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าลำปางดำเนินงานภายใต้งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพข้าวในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวสู่อาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสาธิตการทำนาในแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าว โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน

     ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

     ที่มาของข่าว : เยาวลักษณ์  ธาตุรักษ์

     ภาพ : อ.ณัฐอมร จวงเจิม / สุนิสา  ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา