โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 929 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง "จุดประกายการทำวิจัยและพัฒนา จากโจทย์ หัวข้อ คำถาม วัตถุประสงค์วิจัย สู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เหมาะสม" ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
       การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร สุชญา  วรามิตร เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศิลป์ชัย นิลกรณ์  อดีตนักวิจัยแห่งชาติ และหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาด้านการวิจัยกรมการแพทย์  กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรให้ความความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ / อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา