โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’60 คึกคัก..ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวชมงานคับคั่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’60 คึกคัก..ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวชมงานคับคั่ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 431 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'60 ณ บริเวณลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภายใต้แนวคิด "พระราชกรณียกิจทั่วหล้า เพื่อพัฒนาเด็กไทย" โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ อดีต รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับแจกตุ๊กตาให้เด็ก ๆ ภายในงาน  ได้รับความสุข สนุกสนานเป็นจำนวนมาก

       ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านประธานในพิธี ว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.ให้ความสำคัญต่อวันเด็กแห่งชาติ ๒. เพื่อต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่ง   เสพติด ๔. เพื่อให้ ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจ ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา