โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานนักศึกษากว่า 75 หัวข้อ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดกาเรรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการเรียนการสอนวิชาสัมมนาและวิชาปัญหาพิเศษ โดยเป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดประชุมวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยจะเสริมสร้างการเรียนรู้ในวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ โดยจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจแก่นักศึกษาในการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานทุกสาขาอาชีพ  อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านวิชาการร่วมกัน

     สำหรับการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 75 ผลงาน โดยนำเสนอภาคบรรยายจำนวน 17 หัวข้อ ภาคโปสเตอร์จำนวน 58 หัวข้อ ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ

     ที่มาของข่าว : ศยามล อินทิยศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา