โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพบปะผู้ประกอบการ และอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ COE BALA Branding ก้าวไปด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานพบปะผู้ประกอบการ และอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ COE BALA Branding ก้าวไปด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 กรกฎาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมโครงการ The 2nd  BALA Forum on Business for Sustainable Environment และอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ COE BALA Branding ก้าวไปด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567 ณ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อสร้างความร่วมมือ บูรณาการระหว่างหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ
        กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยงานบริการวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยโครงการ The 2nd  BALA Forum on Business for Sustainable Environment มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงนิทรรศการของผู้ประกอบการและรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการของศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนางานวิจัยและขอทุนสำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการในอนาคต อีกทั้งสามารถสร้างความร่วมมือ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก สำหรับโครงการ COE BALA Branding ก้าวไปด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงานและนำมากำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงานตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) สู่ความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและสามารถประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆได้
         สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  การเสวนา โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กิจกรรม Research Matching : ผู้ประกอบการพบศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี การบรรยายพิเศษ พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วยการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (COE) ทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (COE) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และกิจกรรมWorkshop กลุ่มย่อย Retreat ทิศทางการขับเคลื่อนหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU) และหน่วยบริการวิชาชีพบัญชี (PAU) ทั้งนี้ในส่วนของ มทร.ล้านนา ลำปาง มี ดร.สายนที ทรัพย์มี อ.พรรณษา เรือนน้อย ดร.ญพร  เวศอุไร อ.วสุพล  ดอกพิกุล อาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจ และอ.ธัญญรัตน์  ใจน้อย เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และนำมาต่อยอดพัฒนาหน่วยบริการฯ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (COE) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต่อไป
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : อ.พรรณษา  เรือนน้อย / อ.ธัญญรัตน์  ใจน้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา