โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมทีมงานลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนพิชัยแพะพอเพียง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแพะ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถทางการผลิตของเกษตรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำปาง
       อาจารย์นิตยา  ทองทิพย์ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแพะ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถทางการผลิตของเกษตรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำปาง ที่ตนได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2567 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศหรือนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในโครงการการยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดลำปางนี้ เบื้องต้นได้ทำการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิชัยแพะพอเพียง และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจังหวัดลำปาง เรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแพะ โดยการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อกำหนดวันผสมพันธุ์แพะ ทั้งการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ และการผสมเทียม เพื่อเพิ่มผลผลิต จำนวนลูกแพะ และง่ายต่อการจัดการฟาร์มแพะ สามารถทราบถึงจำนวนแม่พันธุ์ที่ท้องว่าง แม่พันธุ์ที่ตั้งท้อง จำนวนแม่ที่จะคลอด วันกำหนดคลอด เพื่อที่จัดการบริหารลูกแพะที่เกิดเพื่อต่อยอดหมุนเวียนในตลาดปศุสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร
        ทั้งนี้ในงานวิจัยได้เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแพะ และยังมีกิจกรรมต่อเนื่องคือ การถ่ายทอดและสาธิตการผลิตอาหารแพะแบบครบส่วนจากวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจแบบครบวงจรและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต อาจารย์นิตยา  ทองทิพย์ กล่าวในตอนท้าย
        สำหรับโครงการยกระดับขีดความสามารถทางการผลิตของเกษตรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีอาจารย์นิตยา  ทองทิพย์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินงานร่วมกับคณะนักวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะด้วยการฝึกปฏิบัติจริง
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ/ที่มาของข่าว :อ.นิตยา  ทองทิพย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา