โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผลงานและแจ้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผลงานและแจ้งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 863 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกไปจัดแสดงในกิจกรรม Show & Share เดือน สิงหาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงาน ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ 17 ผลงาน นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนำส่งประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 12 ผลงาน และให้บุคลากรตามรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Grooming บ่มเพาะวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ Horizon Village & Resort อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตามกำหนดการ โดยบุคลากรจากเขตพื้นที่สามารถเบิกค่าที่พักและค่าเดินทาง ได้จากโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 08 7079 0797

สแกน QR Code ตอบรับเข้าร่วม

หรือลิงค์ https://shorturl.at/P9tt0ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา