โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากรลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงานสนับสนุน - ตัวชี้วัด RMUTL EP กองบริหารทรัพยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยมีการทบทวน หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการกำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ SWOT ค่านิยม กองบริหารทรัพยากร ลำปาง ร่วมกัน
        ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : บรรพต  ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา