โลโก้เว็บไซต์ ร่วมตอบแบบสำรวจ เรื่อง “ปัญหาระดับชาติในอนาคต 10 ปี ข้างหน้า”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมตอบแบบสำรวจ เรื่อง “ปัญหาระดับชาติในอนาคต 10 ปี ข้างหน้า”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจ เรื่อง “ปัญหาระดับชาติในอนาคต 10 ปี ข้างหน้า” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประมาณการสถานการณ์ภัยคุกคามในอนาคตที่แสดงให้เป็นถึงมุมมองด้านความมั่นคงที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละภูมิภาค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา