โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการบริหารจัดการองค์กรสตรีในยุคดิจิทัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการบริหารจัดการองค์กรสตรีในยุคดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการบริหารจัดการองค์กรสตรีในยุคดิจิทัล แก่แกนนำสตรีในพื้นที่จังหวัดลำปาง 13 อำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567  โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
         กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้สตรีจังหวัดลำปาง มีความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม  มีความเชื่อมั่นและมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ  รวมถึงรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชน  สามารถสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาที่ยังยืน โดยได้เล็งเห็นศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ในการจัดอบรมประกอบด้วยหัวข้อเทคนิคการบริหารจัดการองค์กร สตรีภายใต้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสตรีในยุคดิจิทัล เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ขององค์กรสตรี การพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาจารย์สุวรรณี จันต๊ะวงค์  ดร. พวงทอง วังราษฎร์อาจารย์ สรวิทย์ ปานพินิจ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และดร. เสกสรร เจียรสุวรรณ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว /ภาพ : อาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา