โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิชาการ งานวิจัย และการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวด้วย ChatGPT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิชาการ งานวิจัย และการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวด้วย ChatGPT

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 เม.ย. 67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวิชาการงานวิจัยและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวด้วย ChatGPT ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ของทั้ง 6 พื้นที่ ผ่านระบบการสอนผ่านสื่อออนไลน์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำกับงานบุคลากร กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ อาจารย์หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาก เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีทักษะและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Generative AI ในงานวิจัย การเรียนรู้ และการนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การเรียนสาธิตให้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยในการสร้างสรรค์บทความ รายงาน และสื่อนักวิจัยในการวางโครงร่างบทความวิจัย กรณีศึกษาและผลการใช้งาน ChatGPT ,Google Brad Gemini และ Poe และการฝึกปฏิบัติการใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนโครงร่างงานวิจัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา