โลโก้เว็บไซต์ สวพ.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (Grooming 1 : Idea & Tools ) ยกระดับบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวพ.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (Grooming 1 : Idea & Tools ) ยกระดับบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 28 มีนาคม 2567   รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” (Grooming 1 : Idea & Tools) ภายใต้โครงการ “โครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมไอบีส 4 โรงแรมไอบีส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีอาจารย์บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกลุ่มบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม  ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และ มีประสบการณ์ในการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์   

         โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นกลไกในการพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโครงการวิจัย มีความสามารถด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา