โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ CARE NETWORK SYMPOSIUM 2024  สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ CARE NETWORK SYMPOSIUM 2024 สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและการแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Green Technology and Power Conversion Research Group: GTPC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และนักวิจัย มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ภายใต้การดำเนินงานวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส 2564 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ CaRe Network Symposium 2024 ในหัวข้อ ”Renewable Energy for Sustainable Development Goals” ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Amari พัทยา จังหวัดชลบุรี

            การจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Care Network ประจำปี 2567 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม เป็นประธานการจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ  CaRe Network Symposium 2024 เพื่อนำเสนอผลงานของนักวิจัยและแพลตฟอร์มการยกระดับนักวิจัยไทย เพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกอบไปด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยจำนวน 8 แห่ง และมีนักวิจัยแกนนำ ระดับ 1 ของโครงการมาจากมหาวิทยาลัย 3 พระจอม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หัวหน้าโครงการ) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักวิจัยแกนนำระดับ 1 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

              ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "นโยบายการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ"  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. เวทีเสวนา “มุมมองการพัฒนากำลังคนของประเทศกับอนาคตของอุตสาหกรรมไทย “ ด้าน Carbon Neutrality” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย มจธ. ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และการบรรยายภาคภาษาอังกฤษในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานของนักวิจัยระดับ L1-L4 ในโครงการวิจัยฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้แก่ รถบัสไฟฟ้า รถยูนิคอน สถานีชาร์จ PEA Volta โปสเตอร์ นักวิจัย CaRe1 และ CaRe2

           นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและการแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Green Technology and Power Conversion Research Group: GTPC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การดำเนินงานวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส 2564 ดำเนินการเตรียมความพร้อมการทำความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ 5 เครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ Université de Lorraine Nancy ประเทศฝรั่งเศส และดำเนินการเตรียมความพร้อมการฝึกงานของนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา