โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มี.ค 67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2024) ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือปัญหาพิเศษมาแสดงเผยแพร่บนเวทีเชิงวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่ในเวทีระดับนานาชาติ

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ ภาคเช้าได้รับเกียรติ จากวิทยากรรับเชิญจากประเทศไทยและต่างประเทศ (Invited Speaker) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ท่านที่ 1  หัวข้อ Nitrogen metabolism and new fertilization technique in soybean plants ผู้นำเสนอ Prof.Dr.Takuji Ohyama : Faculty of Applied Biosciences, Tokyo University of Agriculture, Japan

ท่านที่ 2  Effects of maternal feed intake restriction on tissue energy metabolism and muscle fiber development in fetal and kid goats ผู้นำเสนอ Assoc.Prof.Dr. Qiongxian Yan:  Institute of Subtropical Agriculture, the Chinese Academy of Sciences, China

ท่านที่ 3  Cultural significance and livelihood sustainability: The role of Madura cattle in local communities ผู้นำเสนอ Dr.Rizki Prafitri: Faculty of Animal Science Universities Brawijaya, Indonesia

ท่านที่ 4  Exploring antioxidant properties of Yacon leaf herbal tea as a health food in Japan ผู้นำเสนอ Prof.Dr.Shin Yasuda: School of Agriculture, Tokai University, Japan

ท่านที่ 5  Role of lactic acid bacteria in development of Thai traditional fermented foods: Case studies of plant-based fermented diets ผู้นำเสนอ Asst.Prof.Dr. Ni-orn Chomsri: Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand

ท่านที่ 6  Cotton mutation breeding using iron-beam ผู้นำเสนอ Dr. Chhun Tory: Prek Leap National Institute of Agriculture, Cambodia

          สำหรับภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา (Student Oral Presentations) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ University of Southeastern Philippines  รวมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 15 เรื่อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Book of Abstract VICSAT2024 ผ่านทาง https://sat.rmutl.ac.th/page/vicsat2024 ภายหลังเสร็จสิ้นงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา