โลโก้เว็บไซต์ ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๔,๘๙๔.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ
๒. ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ
๓. TOR โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ
๔. ใบเสนอราคา
๕. ข้อควรปฏิบัติ
๖. บทนิยาม
๗. บทนิยาม ๒
๘. สัญญาซื้อขาย
๙. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑๐. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑๑. บก.๐๖
๑๒. แผนการทำงาน
๑๓. หนังสือค้ำประกัน ๑
๑๔. หนังสือค้ำประกัน ๒
๑๕. หนังสือค้ำประกัน ๓ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา